Nymbus

Nymbus

From the Silestone Mesopotamia Series

 

138cm x 300cm (4.5' x 9.84')

Silestone Quartz

    Colour: Grey