Mountain Mist

Mountain Mist

From the Silestone Mountain Series


158cm x 320cm (5.18' x 10.5')

Silestone Quartz

    Colour: Grey